Polityka Prywatności ANWIS

​​

POLITYKA PRYWATNOŚCI ANWIS SP. Z O.O.

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest w Anwis (dalej: „Anwis” lub „my”) traktowana szczególnie poważnie. Niniejsze oświadczenie określa podstawy prawne przetwarzania  oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania ANWIS.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. ANWIS przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych. Stosujemy się do uznanych standardów w zakresie bezpieczeństwa, a nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji dotyczących danych osobowych podlega ciągłemu rozwojowi.

Wdrożyliśmy ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Operacje przetwarzania

 

1. Kontakty biznesowe

Zbieranie danych osobowych
Anwis przetwarza dane osobowe kontaktów biznesowych (obecnych i potencjalnych Klientów Anwis oraz/lub osób fizycznych z nimi związanych) przy pomocy systemu ERP, platformy B2B i systemu informatycznego www.modniewoknie.pl.

Zbieranie danych osobowych kontaktów i ich wprowadzanie do Systemu ERP inicjuje pracownik Anwis. Dane osobowe obejmują imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail oraz inne służbowe dane kontaktowe, albo dane osobowe naszych odbiorców „końcowych” obejmujące imię, nazwisko i adres, względnie adres e-mail i numer kontaktowy. Możliwe jest też pozyskiwanie danych osobowych, naszych partnerów biznesowych, otrzymywane w pliku wymiany xml, generowanym przez systemy obsługi Klientów. Zakres pozyskiwanych danych nie przekracza wyżej wymienionych.

W systemie informatycznym www.modniewoknie.pl dane zbierane są na etapie rejestracji lub logowania, przy tworzeniu projektów i wypełniania formularzy kontaktowych: adres e-mail, adres IP, imię, nazwisko, adres montażu, nr telefonu. Użytkownik systemu może zezwolić na pobranie, przez przeglądarkę, danych o jego lokalizacji. Proces ten pomaga ustaleniu, który z Partnerów biznesowych administratora (tzw. Dealer) powinien się skontaktować z Użytkownikiem. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany, dane przypisane do jego konta, takie jak: adres e-mail, imię, nazwisko, adres montażu, mogą być przez niego edytowane w każdej chwili.

Wykorzystywanie danych osobowych
​Dane osobowe kontaktów biznesowych mogą być ujawnione pracownikom Anwis i naszym Partnerom biznesowym w procesie realizacji działań biznesowych. Dane osobowe mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • Rozwój działalności i usług Anwis i Partnerów biznesowych
 • Przedstawianie informacji o Anwis i zakresie naszych usług i oferowanych wyrobów
 • Udostępnianie danych osobowych pracownikom Anwis w celu realizacji działań biznesowych i oferowania nowych produktów i usług
 • Realizacji zamówień na produkty i usługi
 • Identyfikowanie Klientów o podobnych potrzebach
 • Analizy dotyczące np. trendów rynkowych, map relacji lub możliwości sprzedażowych.
 • Udostępnianie danych osobowych użytkowników systemu www.modniewoknie.pl Partnerom biznesowym (dealerom) Anwis.
  ​​

Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych naszych kontaktów biznesowych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą. Nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych wiąże się ze sprzedażą wyrobów i usług naszym obecnym i przyszłym odbiorcom.

Przechowywanie danych
​Dane osobowe będą przechowywane w systemie ERP przez okres konieczny dla określonych powyżej celów (np. przez czas trwania naszych relacji z kontaktem biznesowym lub przez okres, który wymaga udokumentowania tych relacji, albo z powodów określonych prawem). Dane osobowe Użytkowników systemu www.modniewoknie.pl przechowywane będą w serwisie profesjonalnych, dedykowanych do tego serwisach jak Amazon AWS S3, przez okres konieczny dla określonych powyżej celów.


2. Klienci indywidualni

Zgodnie z naszą polityką, zbieramy wyłącznie dane osobowe niezbędne dla spełnienia określonych celów i zwracamy się do Klientów o podanie danych osobowych jedynie, gdy jest to absolutnie konieczne.
Dane osobowe Klientów indywidualnych przetwarzane są z użyciem systemu ERP. Zbieranie danych osobowych i ich wprowadzanie do Systemu ERP inicjuje pracownik Anwis. Dane obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu.
Wykorzystywanie danych osobowych
Dane osobowe Klientów indywidualnych mogą być ujawnione pracownikom Anwis i naszym Partnerom biznesowym w procesie realizacji działań biznesowych.
Dane osobowe mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • Przedstawianie informacji o Anwis i zakresie naszych usług i oferowanych wyrobów
 • Udostępnianie danych osobowych pracownikom Anwis w celu realizacji działań biznesowych i oferowania nowych produktów i usług
 • Realizacji zamówień na produkty i usługi

Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych naszych klientów odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą. Nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych wiąże się ze sprzedażą wyrobów i usług naszym obecnym i przyszłym odbiorcom.

Przechowywanie danych
Dane osobowe będą przechowywane w systemie ERP przez okres konieczny dla określonych powyżej celów (np. przez czas trwania naszych relacji z klientem lub przez okres, który wymaga udokumentowania tych relacji, albo z powodów określonych prawem).


3. Kandydaci w procesie rekrutacyjnym

Zbieranie danych osobowych
W toku prowadzonego przez nas procesu rekrutacji gromadzimy dane osobowe naszych kandydatów. Dane osobowe pozyskujemy są na dwa sposoby, bezpośrednio od kandydatów lub od osób trzecich, tj. agencji rekrutacyjnych, w zależności od wymogów procesu rekrutacji.
Informacje, które przetwarzamy, obejmują niezbędne informacje określone przepisami prawa dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego, historii zatrudnienia osoby ubiegającej się o pracę. Przetwarzamy informacje przekazane nam w CV, listach motywacyjnych lub w innych formularzach niezbędnych w ramach procesu rekrutacji.
Nie wymagamy od naszych kandydatów żadnych informacji z zakresu szczególnych kategorii danych określanych, jako „dane wrażliwe”, zawierających informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych, danych dotyczących seksualności lub orientacji seksualnej, danych biomedycznych, genetycznych i dotyczących zdrowia. W przypadku aplikacji na stanowiska gdzie odpowiednie przepisy prawa wymagają podania informacji o niekaralności, możemy poprosić osobę aplikującą o przekazanie takich danych. Tego typu dane  pozyskujemy wyłącznie w zakresie, w jakim jest to odpowiednie i zgodne z przepisami prawa.

Wykorzystywanie danych osobowych
Uzyskane dane na temat osób aplikujących, używamy w następujący sposób:

 • w celu umożliwienia nam zapewnienia sprawnego przebiegu procesu rekrutacji na dane stanowisko
 • jeśli aplikujący wyrazi na to zgodę  możemy powiadamiać go o ofertach pracy w Anwis, które według nas mogą go zainteresować. Możemy także  przekazywać informacje o wydarzeniach związanych z pracą, które organizowane są przez/lub z udziałem Anwis.

Podstawa prawna przetwarzania
Anwis zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, tj. Kodeksu pracy, w przypadku ubiegania się o umowę o pracę w Anwis. Możemy również przetwarzać niektóre z tych danych w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, jeśli osoba aplikująca wyrazi zgodę na wykorzystanie danych do innych konkretnych celów, dane będą przetwarzane w obrębie wyrażonej zgody.
W przypadku nieudanej rekrutacji dane osób ubiegających się o pracę będą przechowywane wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody.

Przechowywanie danych
W przypadku udanej rekrutacji, pozyskane w ten sposób dane osobowe są przechowywane w celu przygotowania umowy o pracę, zgodnie z przepisami ustawowymi. Dokumenty odrzuconych kandydatów są usuwane najpóźniej po sześciu miesiącach od zakończenia procesu rekrutacji. Jeśli osoba aplikująca wyrazi chęć pozostawienia swoich dokumentów w naszej bazie kandydatów na okres dłuższy, wymagane będzie wyrażenie przez nią na to zgody.


4. Dostawcy (w tym podwykonawcy oraz osoby fizyczne związane z dostawcami i podwykonawcami)

Zbieranie danych osobowych
Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe naszych dostawców towarów i usług (w tym podwykonawców oraz osób fizycznych związanych z dostawcami i podwykonawcami) w celu zarządzania tymi relacjami, zamawiania i otrzymywania usług od dostawców oraz świadczenia usług profesjonalnych na rzecz Klientów.

Wykorzystywanie danych osobowych
Dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:

 • zakup towarów i usług:

Przetwarzamy dane osobowe dotyczące naszych dostawców towarów i usług i ich pracowników w zakresie niezbędnym do realizacji działań biznesowych. Na przykład, gdy dostawca zaopatruje nas w towary, albo świadczy usługi transportu, montażu, zarządzania sprzętem/obiektami lub inne usługi zlecane podmiotom zewnętrznym, przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych wykonujących te usługi.

 • administrowanie, zarządzanie i rozwój działalności i usług:

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działalności, co obejmuje:

 • zarządzanie naszymi relacjami z dostawcami;
 • rozwój działalności handlowo – produkcyjnej i usług (np. identyfikacja potrzeb Klientów i poprawa wykonywania usług);
 • utrzymywanie i korzystanie z systemów IT;
 • administracja i zarządzanie naszą stroną internetową, serwerami, pocztą elektroniczną, Systemem ERP oraz innymi systemami i aplikacjami.
 • zarządzanie bezpieczeństwem, jakością i ryzykiem:

Posiadamy środki bezpieczeństwa do ochrony informacji własnych i informacji naszych Klientów (w tym danych osobowych), co obejmuje wykrywanie zagrożeń dla bezpieczeństwa, badanie ich i rozwiązywanie. Możemy przetwarzać dane osobowe w ramach monitorowania bezpieczeństwa; na przykład, poprzez automatyczne skanowanie pozwalające na wykrycie szkodliwych wiadomości.
Dostawy i usługi świadczone przez naszych kontrahentów są sprawdzane pod kątem jakości, co może obejmować przetwarzanie danych osobowych. W ramach procedur wyboru oraz akceptacji dostawców zbieramy i przechowujemy dane osobowe.

Podstawa prawna przetwarzania
W przypadku, gdy przetwarzanie danych, o którym mowa w tej części jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na przykład, gdy przetwarzanie jest konieczne dla działania w charakterze odbiorcy lub usługobiorcy) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do spełnienia obowiązku wynikającego z prawa (np. przepisów podatkowych wynikających z konieczności wykazania lub udokumentowania działalności biznesowej) przetwarzanie odbywa się na takiej podstawie prawnej.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w innych celach określonych powyżej, działamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (np. nabywanie towarów, otrzymywanie usług, świadczenie usług, administracja, zarządzanie i rozwój działalności, oraz zarządzanie działalnością, bezpieczeństwem, jakością lub ryzykiem) lub zgody, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą.

Przechowywanie danych
Przetwarzane przez nas dane osobowe są przechowywane przez okres uznany za konieczny do celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych).
Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje prawne oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.


5. Goście w na terenie firmy

Teren i pomieszczenia naszej firmy objęte są środkami bezpieczeństwa, w tym systemem monitoringu i kontroli dostępu do budynków. O działaniu systemu monitoringu informują odpowiednie oznaczenia umieszczone w widocznych miejscach.  
Materiały utrwalone w ramach monitoringu są przechowywane w sposób bezpieczny, a dostęp do nich można uzyskać wyłącznie w wyjątkowych przypadkach (np. w celu zbadania incydentu). Nagrania monitoringu są zazwyczaj automatycznie nadpisywane po upływie okresu maksymalnie 3 miesięcy (lub szybciej) chyba, że nagranie jest konieczne do zbadania konkretnego zdarzenia (np. kradzieży, pożaru).
Osoby wchodzące na teren firmy rejestrowane są na portierni. Dane rejestrowane to imię i nazwisko i/lub nazwa firmy, numer rejestracyjny pojazdu. Dokumentację gości przechowujemy przez maksymalnie rok czasu . Dokumentacja ta jest w sposób bezpieczny przechowywana, a dostęp do niej można uzyskać wyłącznie w wyjątkowych przypadkach (np. w celu zbadania incydentu).
Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Anwis).


6. Osoby odwiedzające naszą stronę internetową

Zbieranie danych osobowych
Osoby odwiedzające nasze strony internetowe zazwyczaj mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na tych stronach.
Od osób odwiedzających nasze strony internetowe otrzymujemy następujące dane osobowe: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres firmy, adres e-mail będący równocześnie loginem do naszej strony. Odwiedzający mogą też wysłać nam maila za pośrednictwem strony internetowej. Wiadomości takie zawierają miasto i adres e-mail, oraz opcjonalnie: imię, nazwisko i numer telefonu, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości.

Pliki cookies
Pliki "cookies" (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, które są umieszczane w komputerze użytkownika, kiedy odwiedza witryny internetowe, aby pomóc w zapewnieniu bardziej spersonalizowanej obsługi. Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę.
Przed zarejestrowaniem się na naszej stronie, trzeba zaakceptować działanie plików cookies. W przypadku dezaktywacji tych plików, inne funkcje strony mogą nie działać prawidłowo. Po zakończeniu wizyty na stronie, można usunąć pliki cookies z „historii przeglądania”.

Wykorzystywanie danych osobowych
W przypadku, gdy odwiedzający podaje nam dane osobowe, są one wykorzystywane w celach określonych w momencie ich przekazania (lub gdy są oczywiste w kontekście przekazania danych). Zazwyczaj dane osobowe zbierane są w następujących celach:

 • rejestracja na stronie internetowej;
 • zapisanie się na otrzymywanie informacji;
 • zapytanie o szczegóły;
 • dystrybucja publikacji/ materiałów;
 • monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania warunków korzystania ze strony internetowej;
 • administrowanie i zarządzanie naszą stroną, w tym potwierdzanie i poświadczenie tożsamości oraz zapobieganie uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione do zastrzeżonych części, treści premium lub innych usług dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników;
 • agregowanie danych do celów analizy i ulepszenia działania strony internetowej.
 • o ile nie wskazano inaczej, możemy również wykorzystywać dane w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem, aby przekazać informacje o działalności Anwis, produktach i usługach, oraz innych informacji, które mogą zainteresować użytkowników. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania powyższych informacji, poprzez kontakt z nami za pośrednictwem maila wysłanego na adres: odo@anwis.pl.

Na naszych stronach nie zbieramy ani nie gromadzimy danych osobowych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych ani nie rozsyłamy wiadomości w imieniu osób trzecich. W przypadku, gdy informacje takie mogą zostać podane innej firmie niż firma będąca kontrahentem Anwis, odwiedzający musi najpierw wyrazić zgodę.

Podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą. Na przykład, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych wysyłamy materiały marketingowe dostosowane do preferencji osoby, której dane dotyczą.

Przechowywanie danych
Dane osobowe zebrane za pośrednictwem stron internetowych przechowujemy tak długo jak to konieczne (np. przez okres naszej relacji z daną osobą).


7. Osoby korzystające z aplikacji mobilnej Anwis Home

 • Niniejszy punkt opisuje Politykę Prywatności aplikacji mobilnej Anwis Home dostarczanej przez Anwis Sp. z o.o. (dalej „Polityka Prywatności").
 • Aplikacja Anwis Sp. z o.o. (dalej "Aplikacja”), jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach po uprzednim pobraniu Aplikacji przez użytkownika za pośrednictwem sklepu Play (Android) lub sklepu Itunes (iOS).
 • Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS lub Android oraz połączenia z Internetem w postaci włączonego pakietu transmisji danych lub włączonego połączenia wi-fi.
 • Korzystanie z Aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacje nie przechowują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji.
 • W przypadku braku akceptacji na zasady Polityki Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.
 • Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store oraz Apple Appstore. Anwis Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające aplikacjami Google Play store, Apple Appstore oraz przestrzeganie przez nie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219) w ramach Google Play store oraz Apple Appstore.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na: anwis@anwis.pl

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawy prawne każdej operacji przetwarzania są określone w odpowiedniej sekcji powyżej. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.
Nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych nie przeważa automatycznie nad prawami osób, których dane dotyczą – nie przetwarzamy danych osobowych w przypadku, gdy wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważa nad naszymi interesami (chyba że posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim oraz miejsca przetwarzania

​Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy.
W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.
Nasza firma działa globalnie i wspólnie z innymi dostawcami wyrobów i towarów, oraz usług prowadzimy swoją działalność bezpośrednio i  za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych z siedzibą w innych państwach. W efekcie, dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium państw, w których swoją siedzibę ma nasza firma lub firmy naszych Klientów.
Przechowywane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane:

 • Organizacjom zewnętrznym zapewniającym aplikacje/funkcjonalności lub świadczącym usługi przetwarzania danych lub usługi IT.
 • Dzięki wsparciu podmiotów zewnętrznych możemy realizować nasze zadania biznesowe, świadczyć usługi, a także zapewniać, obsługiwać i zarządzać wewnętrznymi systemami IT. Należą do nich m.in. dostawcy technologii informacyjnej, systemu ERP, systemu www.modniewoknie.pl, oprogramowania opartego na chmurze (ang. cloud based software), a także podmioty świadczące usługi zarządzania tożsamością, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych. Serwery obsługujące i wspomagające infrastrukturę chmury znajdują się w bezpiecznych centrach danych na całym świecie, a dane osobowe mogą być przechowywane w każdym z nich.
 • Organizacjom zewnętrznym, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu, wyrobów, towarów czy informacji lub świadczeniu usług.
 • Biegłym rewidentom i innym doradcom profesjonalnym.
 • Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).
 • Możemy otrzymywać wnioski od upoważnionych stron trzecich o ujawnienie danych osobowych, np. aby sprawdzić, czy przestrzegamy obowiązującego prawa i regulacji, przeprowadzić dochodzenie w sprawie rzekomego przestępstwa, ustalić, wykonywać lub bronić praw ustawowych. Spełniamy takie prośby wyłącznie, gdy pozwalają nam na to przepisy obowiązującego prawa lub regulacje.

Zmiany niniejszego dokumentu

Uznajemy, że przejrzystość stanowi stały obowiązek, zatem będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu.
Ostatnia aktualizacja niniejszego oświadczenia miała miejsce dnia 26.06.2018r.

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest ANWIS Sp. z o.o.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu i celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:

​ANWIS Spółka z o.o.
ul. Smocza 16/18, 87-800 Włocławek, Polska
Adres e-mail: odo@anwis.pl
Tel.: +48 54 412 88 00

Prawa osób fizycznych i sposób ich realizacji

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych a administratorzy danych odpowiadają za realizację tych praw. W przypadku, gdy decyzja o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych należy do nas, jesteśmy administratorem danych i poniżej podajemy dalsze informacje o prawach osób fizycznych oraz sposobie ich realizacji.
Dostęp do danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie maila z odnośną prośbą na adres odo@anwis.pl. lub korespondencyjnie.
Przesłanie prośby do Administratora mailowo lub korespondencyjnie prosimy kierować na adresy wskazane w danych kontaktowych powyżej.

Zmiana danych osobowych

Aktualizacji przekazanych nam danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie stosownego maila na adres: odo@anwis.pl lub korespondencyjnie  lub w odpowiednich przypadkach,  skontaktowanie się z nami za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji, lub zmianę danych osobowych przechowywanych w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji.
W przypadku, gdy jest to praktycznie możliwe, po powiadomieniu nas, że jakiekolwiek przetwarzane przez nas dane osobowe są już nieaktualne, poprawimy je na podstawie zaktualizowanych informacji.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o przesłanie do nas stosownego maila na adres odo@anwis.pl lub korespondencyjnie, aby nie otrzymywać dalej informacji marketingowych, należy kliknąć w link rezygnacji w odpowiednim przesłanym przez nas mailu.
Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem.
W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

Inne prawa osób, których dane dotyczą

Niniejszy dokument ma za zadanie przekazywać informacje, jakie dane osobowe zbieramy i jak są one wykorzystywane. Obok prawa dostępu, zmiany i ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wskazanego powyżej, osoby fizyczne mają inne prawa dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych, takie jak prawo żądania usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych.
W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres odo@anwis.pl. lub korespondencyjnie.

Skargi

Mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, lecz w przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych osobowych, należy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres odo@anwis.pl. lub korespondencyjnie. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.
Osoby fizyczne mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać w https://uodo.gov.pl/.

Anwis w liczbach
1000
dystrybutorów w całej Polsce
42 państwa
eksport na cały świat
3000
instalacji dziennie
801 88 99 22